નવી સ્વર્ણીમાં યોજના (બી.પી.એલ. મહિલા માટે) લોન માટેનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક

Note :- Please Fill All Details In English.

Applicant's Details

Your age must be in between 18 to 45(ઉંમર ૧૮ થી ૪૫ વચ્ચે હોવી જોઈએ)
  • વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ.3,00,000 છે.
(in %)

Education Qualification (શૈક્ષણિક લાયકાત)


બેંક : અરજદારના બેંક ખાતાની માહિતી


captcha
refresh