નવી આકાંક્ષા ઉચ્ચ શૈક્ષણિક યોજના હેઠળ લોન માટેનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક


અરજદારની માહિતી

અટક
અરજદારનું નામ
પિતા/પતિનું નામ
અટક
સહ-અરજદારનું નામ
પિતા/પતિનું નામ
  • અરજદારના કુટુંબની કુલ વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ.3,00,000 છે.
Your age must be in between 16 to 45(ઉંમર ૧6 થી ૪૫ વચ્ચે હોવી જોઈએ)
(in %)

શૈક્ષણિક લાયકાત

માહિતી નાખવા માટે ચેક્બોક્ષ ને ટીક કરવું
ડીગ્રી બોર્ડ/યુનિવર્સિટીનું નામ શૈક્ષણિક વર્ષ મેળવેલ ટકા
SSC
HSC
Diploma
Degree
Graduation

યુનીવર્સીટીની માહિતી (સંસ્થાના લેટરપેડ પર રજુ કરવી)

વર્ષ
સેમેસ્ટર

હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય તો વિગતો

કુલ લોન ની જરૂરિયાત

બેંક : અરજદારના બેંક ખાતાની માહિતી

નીચે દર્શાવેલ કેપ્ચા આપેલ બોક્સ માં ટાઇપ કરો

captcha

    Cancel